Algemene voorwaarden / uitschrijven

English version below

VOORWAARDEN voor de inschrijving bij de
International Tai Chi Chuan Association (ITCCA) Delft

1 - Onderwerp van de overeenkomst is het krijgen van onderwijs in de originele Yang-stijl Tai Chi Chuan door een gevolmachtigde van de ITCCA.

2 - Bij inschrijving wordt de cursist op basis van zijn/haar voorkennis geplaatst. Er is één keer per week les. Tevens worden onder begeleiding van een assistent of een leraar oefenlessen aangeboden in Delft en in Rotterdam.

3 - De overeenkomst wordt eerst voor een periode van 10 cursuslessen (‘beginnerscursus’) afgesloten en verlengt daarna telkens met één maand. Een online aanmelding voor de beginnerscursus is bindend.

4 - Cursuskosten:

Beginnerscursus
De kosten voor de beginnerscursus bedraagt € 145,00, incl. 9% BTW te voldoen voor aanvang van de lessen en over te boeken op het rekeningnummer IBAN: NL 27ASNB 0950382329 t.a.v. M.v. Staden / Genuine Mongolian BV o.v.v. naam van de deelnemer(ster). Voor studenten is er een korting van 15% mogelijk.
Contante betaling van het gehele cursusbedrag, is alleen mogelijk na overleg - en op de eerste les van de beginnerscursus.

Vervolglessen
De maandelijkse contributie € 58,-- wordt betaald door de leerling via een maandelijks overboeking van haar/zijn rekening. Opzeggen van de lesdeelname dient te gebeuren op uiterlijk een maand voor beëindiging van de lessen.

De ITCCA Europe lidmaatschapskosten €31,00 dient jaarlijks te worden voldaan. Deze bijdrage aan Master Chu geeft recht op deelname aan ITCCA cursussen en oefenlessen in geheel Europa.

5 - De school heeft het recht om tijdens de schoolvakanties en feestdagen te sluiten. De maandelijkse bijdrage wordt daardoor niet verminderd. Lessen worden ook berekend als een leerling wegens ziekte of om andere reden kortstondig niet aanwezig is.

6 - De aansprakelijkheid voor persoonlijke schade is beperkt tot grove schuld en opzet.

7 - Voor diefstal van en schade aan meegebrachte kleding, waardevolle voorwerpen en geld is de school niet aansprakelijk.

8 - De “originele Yang-stijl” mag enkel door een gevolmachtigde van de ITCCA onderwezen worden.
De les wordt uitsluitend persoonlijk aan de leerling gegeven. Het doorgeven - vooral tegen betaling - van de lesstof is niet toegestaan. De naam “originele Yang-stijl”, gedeeltes ervan of namen die erop lijken mogen alleen met toestemming van de school gebruikt worden.

Voor meer informatie neem contact op met:

Maya Matthea van Staden
tel: 0616070602
KvK 61205524
Genuine Mongolian BV

TERMS AND CONDITIONS for registration with the
International Tai Chi Chuan Association (ITCCA) Delft

1 - Subject of the agreement is to receive education in the original Yang style Tai Chi Chuan by an authorized representative of the ITCCA.

2 - When registering, the student is placed on the basis of his/her prior knowledge. There is class once a week. Practice lessons are also offered in Delft and Rotterdam under the supervision of an assistant or a teacher.

3 - The agreement is first concluded for a period of 10 course lessons ('beginner's course') and is then extended by one month each time. An online registration for the beginners course of 10 lessons is binding.

4 - Course fees:

Beginner course
The costs for the beginners course are € 145,00 incl. 9% VAT to be paid before the start of the lessons and to be transferred to the account number IBAN: NL 27ASNB 0950382329 Attn. M.v. Staden / Genuine Mongolian BV stating name of the participant. For students there is a discount possible of 15%.
Cash payment of the entire course fee is only possible after consultation - and at the first lesson of the beginners course.

Follow-up lessons
The monthly contribution of € 58,-- is paid by the student via a monthly transfer from her/his account. Termination of the agreement must be done by email before the first of the month with a notice period of one month.

The ITCCA Europe membership fee of €31.00 must be paid annually. This contribution to Master Chu entitles you to participate in ITCCA courses and practice classes throughout Europe.

5 - The school has the right too close during school holidays and public holidays. The monthly contribution is therefore not reduced. Lessons are also calculated if a student is short term absent due to illness or other reasons.

6 - The liability for personal damage is limited to gross negligence and intent.

7 - The school is not liable for theft of and damage to clothing, valuables and money.

8 - The “original Yang style” may only be taught by an authorized representative of the ITCCA.
The lesson is only given personally to the student. Passing on - especially against payment - of the teaching material is not allowed. The name “original Yang style”, parts of it or names similar to it may only be used with the permission of the school.

For more information please contact:

Maya Matthea van Staden
0616070602
Chamber of Commerce 61205524
Genuine Mongolian BV